STANOVY SPORTOVNÍHO KLUBU DOLNÍ CHABRY, z.s.

nové
úplné znění k datu 18.10.2018

Těmito
stanovami se řídí vnitřní organizace spolku, práva a povinnosti jeho členů a
volených orgánů spolku. Tyto stanovy jsou uloženy ve svém úplném znění v sídle
spolku.

I.

Název spolku

Název spolku zní:         Sportovní klub Dolní Chabry, z.s.

II.

Sídlo spolku

Sídlo spolku je:             Dvorní 1211/1a, Dolní Chabry, PSČ
184 00 Praha 8.

III.

Účel a poslání spolku

 • Sportovní
  klub Dolní Chabry, z.s. (dále jen „SK„) je spolkem ve smyslu ustanovení ust. § 214 a násl. občanského zákoníku a jako takový
  je právnickou osobou způsobilou k právnímu jednání. SK sdružuje
  své členy, kteří přijali stanovy SK, společnou symboliku a dohodli se na
  vnitřním uspořádání SK.

 • SK
  působí na území Dolních Chaber, kde má své sídlo. Členové SK působí v rámci
  sportovního soutěžení na území celé České republiky a rovněž v zahraničí,
  přičemž sportovními soutěžemi se rozumí sportovní akce pořádané jak SK,
  Pražským fotbalovým svazem a jeho nadřízenými orgány, tak i dalšími sportovními
  organizacemi.

 • SK je
  samostatná, dobrovolná, nepolitická organizace, jejímž účelem je organizace
  výchovy svých členů – sportovců v rámci sportovního a tělovýchovného procesu na
  všech výkonnostních stupních.

 • Posláním
  SK je zejména:

 1. vytvářet
  předpoklady pro úspěšnou organizaci v zabezpečení výchovy sportovců od sportu
  rekreačního až po sport vrcholový a státní reprezentaci; Pro svoji činnost získává nové členy do SK
  především z řad mládeže;
 2. dbát o
  odbornou a mravní výchovu svých členů zaměřenou na reprezentaci SK, o
  demokratickou výchovu svých členů, vést členy k dodržování zdravotnických
  zásad, udržování čistoty, vysvětlovat ekologické zásady a rozvíjet jejich kulturní
  činnost;
 3. vést
  své členy k sounáležitosti s SK, hrdosti na klubové symboly a sportovní
  historii i současnost SK;
 4. budovat
  a udržovat svá sportovní a jiná zařízení a vytvářet tím materiální předpoklady
  pro svoji činnost;
 5. zabezpečovat
  tvorbu a rozvoj vlastních hospodářských zdrojů a za tím účelem vykonat i
  vedlejší hospodářskou činnost spočívající například v příležitostném
  zhotovování a prodeji vlastních propagačních předmětů a v hospodárném využití
  majetku SK.

IV.

Členství, práva a povinnosti členů

 • Řádným
  členem SK může být fyzická osoba starší 18 letbez ohledu na pohlaví, vyznání,
  politické a sociální zařazení, národnost a rasu.

 • Osoba
  mladší 18 let může žádat o tzv. žákovské členství, jehož podmínkou je písemný
  souhlas zákonných zástupců takové osoby. Žákovské členství neumožňuje osobám
  mladších 18 let vykonávat hlasovací právo a být volen do orgánů SK.

 • O přijetí
  za člena rozhoduje výbor SK na základě písemné, nebo elektronické
  (sekretar@skchabry,cz) přihlášky, v níž žadatel o členství prohlásí, že
  přistupuje ke stanovám SK. Členství v SK vzniká dnem rozhodnutí výboru SK o přijetí žádosti žadatele o členství.

 • Členství v SK se váže na osobu člena a je nepřevoditelné na jinou osobu a
  nepřechází na jeho právního nástupce.

 • Členství v SK zaniká následujícími způsoby:
 • dobrovolným
  vystoupení člena;
  Členství končí dnem doručení písemného oznámení o ukončení členství výboru SK,
  není-li v oznámení o ukončení členství uvedeno jinak;
 • úmrtím
  člena nebo prohlášením člena za mrtvého;
 • prodlením
  s úhradou členského příspěvku delšího než šest měsíců;
 • vyloučením
  člena; Členství končí dnem rozhodnutí výboru SK o vyloučení člena z SK
  vyloučenému členovi, není-li v rozhodnutí uvedeno jinak;
 • zánikem
  spolku.

 • SK
  vede seznam svých členů. V seznamu členů se u každého člena uvádějí
  následující údaje: jméno a příjmení, datum narození a bydliště. Seznam členů SK
  je neveřejný a je přístupný k nahlédnutí jen členům SK na jejich žádost v sídle
  SK.

 • Zápis
  a výmazy ze seznamu členů provádí výbor SK. Výbor SK provede zápis nového člena
  do seznamu členů ve lhůtě 90 dnů od vzniku členství. Výbor SK provede výmaz
  člena ze seznamu členů ve lhůtě 90 dnů od zániku členství.

 • Každý
  člen SK obdrží na svou žádost od SK na jeho náklady výpis ze seznamu členů
  obsahující údaje o své osobě.

 • Práva člena SK:

 1. účastnit se valné hromadya hlasovat na ní (hlasovat
  mohou osoby starší 18 let);
  1. volit
   a být volendo orgánů SK a jejich prostřednictvím rozhodovat o činnosti SK;
  1. se
   souhlasem svého trenéra se zúčastňovat soutěží dle své výkonnosti (to platí i
   pro žákovské členy);
  1. podílet
   se na správě SK, podávat návrhy,
   připomínky, vznášet dotazy orgánům SKa vyžadovat patřičné odpovědi.

 • Povinnosti člena SK:

 1. plnit
  úkoly vyplývající ze stanov SK a usnesení a opatřenívýboru SK, dodržovat
  směrnice SK;
 2. svým
  jednáním a chováním, přístupem k tréninkovému procesu a k reprezentaci na všech
  úrovních přispívat k výchově členů SK;
 3. chránit
  a zachovávat dobré jméno SK a dbát o dobrou pověst SK;
 4. udržovat
  kázeň a morálku uvnitř SK, respektovat vzájemnou úctu a důstojnost mezi členy
  SK;
 5. šetřit a chránit majetek SK;
 6. řádně
  a včas platit členské a klubové příspěvky, popř. jiné poplatky související se
  členstvím v SK stanovené výborem SK. 

V.

Členské příspěvky a poplatky

A.

Členské příspěvky

 • Členské příspěvky jsou základním projevem
  příslušnosti člena k SK, jsou nepostradatelnou součástí finančních příjmů SK a
  tvoří součást rozpočtu SK.

 • Každý člen SK je povinen platit členské
  příspěvky ve výši schválené valnou hromadou. Návrh výše členských příspěvků
  předkládá valné hromadě výbor SK.

 • Členské příspěvky se platí dvakrát ročněna účet
  SK, a to za 1. pololetí kalendářního roku vždy nejpozději do 15.3. a za 2.
  pololetí kalendářního roku vždy nejpozději do 15.9.

 • Prodlení s úhradou členských příspěvků se
  považuje za hrubé porušení členských povinností a může mít za následek uložení
  disciplinárního trestu pozastavení činnosti v SK

 • Výbor SK může dle svého uvážení rozhodnout o
  snížení nebo odpuštění členských příspěvků..

B.

Poplatky

 • Poplatky za užívání majetku SK tvoří součást
  rozpočtu SK. Vybrané poplatky se používají na základě rozhodnutí výboru SK
  zejména k modernizaci a rekonstrukci sportovních a jiných zařízení ve
  vlastnictví SK, případně i k jiným účelům stanoveným rozhodnutím výboru SK.

 • Výši poplatků za užívání majetku SK (např.
  užívání šatních skříněk, výstroje) určuje výbor SK.

 • Člen SK, který nesouhlasí s výši poplatků za
  užívání majetku SK určenou výborem SK, je oprávněn podat podnět k přezkoumání
  přiměřenosti jejich výše ke smírčí komisi SK. Smírčí komise je povinna o
  podnětu rozhodnout do 30 dnů ode dne jeho podání.

 • Je-li člen SK v prodlení s úhradou poplatků za
  užívání majetku SK, není oprávněn užívat výhody a oprávnění spojené s placením
  takových poplatků.

VI.

Disciplinární řízení

 • Za porušení stanov, směrnic SK a soutěžních
  řádů, za hrubou nebo opakovanou nekázeň při tréninkovém procesu, nebo při
  samotném sportovním životě v SK, za porušení povinností při výkonu funkce v
  orgánech SK, za hrubé porušení sportovní etiky a za jiná porušení povinností
  členů SK může výbor SK uložit jako výchovný prostředek porušujícímu členovi SK
  disciplinární trest.

 • Jako disciplinární trest lze členovi SK uložit
  některý nebo několik z níže uvedených trestů: 
 • napomenutí;
 • důtku;
 • peněžitou
  pokutu;
 • zákaz
  užívat sportovní zařízení SK;
 • pozastaveníčinnosti
  v SK;
 • zákaz
  výkonu funkce v orgánu SK;
 • vyloučení
  z SK.

 • Disciplinární trest se ukládá v disciplinárním
  řízení zahájeném výborem SK. Člen SK, jehož porušení povinností je předmětem
  disciplinárního řízení, má právo být osobně přítomen při projednávání svého
  porušení v disciplinárním řízení.

 • Proti rozhodnutí výboru SK o uložení
  disciplinárního trestu je člen SK oprávněn podat do 15 dnů od vydání rozhodnutí
  výboru SK odvolání ke smírčí komisi SK. Smírčí komise SK rozhodne o odvolání do
  60 dnů od podání odvolání. Rozhodnutí smírčí komise SK je konečné a nelze se
  proti němu dále odvolat s výjimkou rozhodnutí smírčí komise, kterým se
  potvrzuje rozhodnutí výboru SK o uložení disciplinárního trestu vyloučení z SK.
  V takovém případě je člen SK oprávněn se odvolat do 15 dnů od vydání takového
  rozhodnutí k valné hromadě, která ve lhůtě 120dnů od podání odvolání rozhodne s
  konečnou platností.

VII.

Orgány spolku

 • Orgány SK jsou:
 • valná
  hromada;
 • výbor;
 • smírčí
  komise;
 • kontrolní
  komise.

VIII.

Valná hromada

 • Nejvyšším orgánem SK je valná hromada, kterou
  tvoří všichni řádní členové SK. Valná hromada se schází alespoň 1 x za čtyři
  roky. Valnou hromadu svolává výbor SK písemnou pozvánkou, z níž musí být zřejmé
  místo, čas a pořad zasedání a která musí být vyvěšena na úřední desce SK
  nejméně 30 dnů před jejím konáním.Výbor SK svolá valnou hromadu také tehdy,
  požádá-li o to alespoň polovina členů SK starších 18 let nebo kontrolní komise.
  Nesvolá-li výbor SK valnou hromadu do 40 dnů od doručení žádosti o její svolání
  dle předešlé věty, může ten, kdo o její svolání požádal, svolat zasedání valné
  hromady na náklady SK sám. 

 • Do působnosti valné hromady náleží zejména:
 • určit hlavní zaměření činností SK;
 • rozhodovat o změně stanov;
 • rozhodovat o změně symboliky SK;
 • schvalovat hlavní směry koncepce rozvoje SK;
 • schvalovat zprávy o činnosti SK a výsledek
  hospodaření SK za uplynulé období předkládané výborem SK;
 • schvalovat výši členských příspěvků;
 • volit a odvolávat členy výboru SK, kontrolní
  komise a smírčí komise;
 • rozhodovat o odvolání člena SK proti rozhodnutí
  smírčí komise o jeho vyloučení z SK;
 • rozhodnout o zrušení SK s likvidací a jmenovat
  likvidátora;
 • rozhodovat o přeměně SK.

 • Valná hromada je schopna usnášet se za účasti
  většiny řádných členů SK. Usnesení valná hromada přijímá většinou hlasů
  přítomných řádných členů, není-li dále uvedeno jinak. Každý řádný člen SK má
  jeden hlas.

 • Volba orgánů SK se provádí tajným hlasováním, nedohodne-li
  se valná hromada jinak.

 • Při rozhodování o změně stanov a o odvolání
  člena SK proti rozhodnutí smírčí komise o jeho vyloučení se vyžaduje souhlas
  nadpoloviční většiny všech řádných členů SK.

 • Výbor SK zajistí vyhotovení
  zápisu ze zasedání valné hromady do třiceti dnů od jejího konání. Není-li to
  možné, vyhotoví zápis ten, kdo zasedání předsedal nebo koho tím pověřila valná
  hromada. Ze zápisu musí být patrné, kdo zasedání svolal a jak, kdy se konalo,
  kdo je zahájil, kdo mu předsedal, jaká usnesení byla přijata a kdy a kým byl
  zápis vyhotoven. Každý člen SK může nahlížet do všech zápisů ze zasedání valné
  hromady.

 • V otázkách neupravených těmito stanovami
  se valná hromada řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

IX.

Výbor

 • Výbor je statutárním orgánem SK.

 • Výbor je kolektivním orgánem tvořeným 7 členy.
  Výbor volí ze svého středu předsedu SK, místopředsedu SK a sekretáře SK.
  Funkční období členů výboru činí 4 roky.

 • Výbor řídí a koordinuje činnost SK
  v souladu se stanovami a usneseními valné hromady po celé své funkční
  období.

 • Navenek zastupuje samostatně předseda SK a
  místopředseda SK.

 • Výbor odpovídá za řádné hospodaření SK,
  kontroluje dodržování rozpočtových pravidel, dbá na řádnou péči o majetek a
  zejména za řádné naplňování poslání SK. Výbor vede a řídí práci SK  v období 
  mezi  valnými hromadami, dohlíží
  na dodržování stanov, pečuje o jeho rozvoj.

 • Výbor se schází zpravidla 1 x za měsíc.

X.

Povinnosti
předsedy SK

 1. Předseda SK je členem výboru a odpovídá
  společně se sekretářem SK za celkový chod SK.

 1. Předseda SK
 2. svolává a řídí zasedání výboru, kontroluje
  činnost jeho členů, ukládá úkoly sekretáři SK a dalším členům výboru;
 3. řeší případné spory mezi členy výboru, není-li
  dán podnět smírčí komisi;
 4. schvaluje archivaci veškerých důležitých
  písemností;
 5. na základě rozhodnutí výboru schvaluje veškerý nepovinný
  styk mezinárodního charakteru;
 6. odpovídá spolu se sekretářem SK za zajištění
  sportovního styku ve všech oblastech a všeho druhu a za sportovní výsledky
  všech oddílů SK. 

XI.

Povinnosti
místopředsedy SK

Místopředseda SK je členem výboru, který

 1. zastupuje
  předsedu SK v době jeho nepřítomnosti
 2. vykonává
  funkci předsedy SK v případě, že předseda SK odstoupí ze své funkce, nebo je ze
  své funkce odvolán, nebo je výkon jeho funkce pozastaven, a to až do doby
  zvolení nového předsedy SK, či do doby pominutí pozastavení jeho funkce
 3. je
  pověřen právním jednáním vůči zaměstnancům SK, odpovídá SK za zaměstnance,
  uzavírá pracovní smlouvy, řídí činnost zaměstnanců SK, určuje mzdové prostředky
  a navrhuje rozpočet SK;
 4. zajišťuje
  archivaci veškerých důležitých materiálů SK a jejich skartaci;
 5. zajišťuje
  mezinárodní a vnitrostátní sportovní styk a aktivně se zúčastňuje vedení
  sportovních výprav.

XII.

Povinnosti
sekretáře SK

 1. Sekretář SK je výkonným členem výborupověřeným
  k přímému řízení SK jménem výboru. Sekretář SK odpovídá společně s předsedou SK
  za celkový chod SK.

 1. Sekretář SK
 2. plní úkoly předané mu výborem prostřednictvím předsedy
  SK;
 3. zajišťuje veškerý kontakt s fotbalovými
  orgány (např. FAČR, PFS);
 4. spoluodpovídá s předsedou SK za dosahované
  sportovní výsledky na všech výkonnostních stupních.

XIII.

Smírčí
komise

 1. Smírčí komise je orgánem, který rozhodujena
  základě podaného podnětu spory mezi členy SK a mezi členy SK a orgány SK. Smírčí
  komise rovněž rozhoduje jako orgán 2. stupně o odvolání člena SK proti uložení
  disciplinárního trestu vyloučení z SK.

 1. Smírčí komise má 3 členy. Smírčí komise volí ze
  svého středu předsedu smírčí komise. Funkční období členů smírčí komise činí 4
  roky.

XIV.

Kontrolní
komise

 1. Kontrolní komise je kontrolní orgán SK, který provádí
  kontrolu a přezkušování všech ekonomických a právních operací uskutečňovaných v
  rámci činnosti SK. Kontrolám ze strany kontrolní komise podléhají všichni
  funkcionáři SK i ostatní členové SK. 

 1. Kontrolní komise má 3 členy. Kontrolní komise
  volí ze svého středu předsedu kontrolní komise. 
  Funkční období členů kontrolní komise činí 4 roky.

 1. Na vyzvání kontrolní komise je každý člen SK a
  funkcionář SK povinen se dostavit k jejímu jednání a poskytnout kontrolní
  komisi úplné a pravdivé vyjádření k projednávané záležitosti, předložit jí
  požadované písemnosti nebo jiné důkazy, pokud je má k dispozici, nebo
  poskytnout jinou přiměřenou součinnost nutnou k úspěšnému provedení kontroly.

 1. Kontroly jsou prováděny periodicky, podle
  předem stanoveného časového harmonogramu, nebo je lze provádět namátkově dle
  uvážení předsedy kontrolní komise. 

 1. O výsledku kontroly podává předseda kontrolní
  komise zprávu výboru SK, na jehož zasedání je pravidelně zván a jehož se
  zúčastňuje bez hlasovacího práva.

 1. Pokud z provedené kontroly vzejde podezření ze
  spáchání trestného činu, je předseda kontrolní komise povinen na toto upozornit
  orgány činné v trestním řízení, neučinil-li to již dříve výbor SK. 

XV.

Společná ustanovení o orgánech spolku

 1. Členem orgánu SK může být zvolen pouze člen SK.
  Po uplynutí funkčního období mohou být členové orgánů zvoleni opětovně i na
  další funkční období. 

 1. Všechny kolektivní volené orgány SK jsou
  usnášeníschopné, účastní-li se jejich zasedání nadpoloviční většina jejich
  členů. Pro přijetí usnesení voleného orgánu SK se vyžaduje souhlas nadpoloviční
  většiny hlasů přítomných členů. Každý člen voleného orgánu SK má při hlasování
  jeden hlas.

 1. Členství v kontrolní nebo smírčí komisije
  neslučitelné s členstvím v jiném voleném orgánu SKa s funkcí likvidátora.

 1. V případě, že se předseda voleného orgánu
  nemůže zúčastnit zasedání tohoto orgánu, je povinen ustanovit před plánovanou
  absencí zastupujícího člena s právem předsedajícího orgánu.

 1. Členové volených orgánů SK, kteří ztratili
  důvěru členů SK, nebo se dopustili jednání neslučitelného se zájmy SK a/nebo s
  jejich funkcí, nebo úmyslným jednáním poškodili majetkové či jiné zájmy SK, což
  se považuje za zvláště hrubé porušení stanov, a sami neuznali za vhodné z
  funkce odstoupit, mohou být orgánem, jehož jsou členy, navrženi k vyloučení rozhodnutím
  valnou hromadou.

XVI.

Právní postavení, majetek a hospodaření
spolku

 1. SK je spolkem ve smyslu ust. § 214 a násl.
  občanského zákoníku zapsaným do spolkového rejstříku vedeného Městským soudem v
  Praze, oddíl L, vložka 5252.

 1. Jménem SK jedná výbor SK, a to prostřednictvím
  sekretáře SK a předsedy SK. Veškeré právní jednání v písemné podoběčiněná SK vůči
  třetím osobám stojícím vně SK musí být podepsána předsedou SK nebo
  místopředsedou SK, jinak jsou neplatná. V ostatních případech postačí jen
  podpis sekretáře SK.

 1. Uzavírání pracovních smluv či dohod  je v kompetenci místopředsedy SK; Pracovní smlouvu či jinou dohodu
  s místopředsedou SK uzavírá předseda SK po jejím předchozím schválení
  výborem SK. 

 1. Prostředky na svou činnost  získává SK zejména z členských příspěvků, z dědictví
  a odkazů, z darů  fyzických  a právnických osob z tuzemska i zahraničí,
  ze  státních  příspěvků, nadačních grantů, z příjmů ze
  svých činností a z výnosu svého majetku.

 1. Veškeré získané prostředky musí být využívány
  ve smyslu těchto Stanov. Prostředky musí být především použity k financování
  hlavních činností Spolku naplňujících poslání a cíle Spolku. Prostředky dále
  možno použít úhradě nákladů na vlastní správu a rozvoj vedlejší činnosti
  Spolku.

 1. Majetek SK tvoří vše, o čem je SK povinen podle
  platných právních předpisů účtovat. Zdrojem majetku SK jsou:
 2. členské a klubové příspěvky a poplatky;
 3. příjmy z tělovýchovné, kulturní a sportovní
  činnosti;
 4. příspěvky (dotace) svazových orgánů na
  zajištění mistrovských soutěží;
 5. ostatní dotace všeho druhu;
 6. příspěvky (podpora) jiných organizací a
  jednotlivců;
 7. dary;
 8. příjmy z vedlejší hospodářské činnosti SK;
 9. výnosy z hospodárného využití majetku SK;
 10. jiné příjmy.

 1. Veškeré získané prostředky musí být využívány
  ve smyslu stanov. Prostředky musí být především použity k financování hlavních
  činností SK naplňujících poslání a cíle SK. Prostředky je dále možno použít k úhradě
  nákladů na vlastní správu a rozvoj vedlejší činnosti SK.

 1. SK má veden jeden běžný bankovní účet
  v CZK. V případě potřeby může výbor SK zřídit i další běžný bankovní účet
  vedený v CZK nebo devizový účet.

 1. S finančními prostředky na běžných a případně
  devizových bankovních účtech (budou-li zřízeny) jsou oprávněni disponovat předseda
  SK a místopředseda SK. Sekretář SK je rovněž oprávněn používat k placení
  hotovost uloženou v pokladně SK, a to zejména k placení rozhodčích, drobných
  sportovních pomůcek a dalších drobných výdajů SK.  

 1. Za
  účelem ochrany svého majetku a svého vlastního provozu uzavírá výbor SK
  příslušné pojistné smlouvy, zejména se jedná o pojištění movitých a nemovitých
  věcí, pokladní hotovosti, o úrazové pojištění a o pojištění pro případ vzniku
  odpovědnosti za případné škody.

XVII.

Přechodná a závěrečná ustanovení

 1. Jakékoliv změny těchto stanov jsou ve výlučné
  kompetenci valné hromady.

 1. Členové SK, trenéři a funkcionáři mají právo se
  volně sdružovat k prosazování svých specifických zájmů, a to bez vlivu na
  jejich členství v SK.

 1. Člen SK, který vystoupí z SK (dobrovolně zruší
  své členství v SK), aby nastoupil zahraniční angažmá, je povinen uhradit SK
  veškeré náklady, které SK vynaložilo po dobu jeho členství v SK na jeho
  odbornou výchovu a přípravu, a to bez stanoviska příslušného svazu. Výbor SK je
  oprávněn od tohoto upustit, pokud se takový člen vypořádá s SK jinou formou. Toto
  ustanovení neplatí pro sportovce, jejichž vztah k SK je založen na smluvním
  vztahu.

 1. SK je na základě rozhodnutí výboru SK ze dne
  5.8.1993 přihlášen do Pražského fotbalového svazu. Tato skutečnost nesmí
  ohrozit suverenitu SK. SK má v Pražském fotbalovém svazu svého zástupce.
  Zasahování Pražského fotbalového svazu do pravomocí SK je nepřípustné.

V Praze
dne 18.10.2018

……………………………………..                                                      …………………………………………

Vladimír
Šmicer                                                                                            Jan Škurek

předseda
SK                                                                                                        sekretář SK